راه های ارتباطی

 

  پست الکترونیک shahr3@bandarabbas.ir
 بندرعباس بلوار جمهوری اسلامی، روبرو بیمارستان شهید محمدی  کد پستی 7918676349 
 076-33353327

 

تلفن های داخلی 

 

ردیف

نام واحد  شماره داخلی

 

   

1

دفتر مدیر منطقه 216

 

   

2

مالی 242-238

 

   

3

روابط عمومی 207

 

   

4

حراست  235

 

   

5

عمرانی 228

 

   

6

فاوا 202

 

   

7

در آمد 221

 

   

8

فنی و شهرسازی 218

 

   

9

بازرسی 210

 

   

10

معاون توسعه منابع و پشتیبانی 211

 

   

11

معاون فنی و امور زیر بنایی  208

 

   

12

امور اداری  212

 

   

13

بایگانی 205

 

   

14

حقوقی 240