شهرداران منطقه دو از سال 1388 تا کنون

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ شروع بکار

تاریخ اتمام

1

عبدالکریم

مقصودی

رمضان

1388/4/13

1389/7/11

2

مهران

ابراهیمی

قدرت

1389/7/11

1390/9/28

3

محمدرضا

حمزه پور

محمود

1390/9/28

1391/3/30

4

رضا

حیدری زاده

قنبر

1391/3/30

1392/1/26

5

عبدالحسین

دبیده

حسین

1392/1/26

1392/12/27

6

عبدالحسین

ارجمند

غلامعلی

1392/12/27

1394/6/18

7

افشین

مظهری

خسرو

1394/6/18

1395/6/21

8

مهدی

رنجبری

 فردان

1395/6/21

تا کنون

 

 

 

 

 

شهرداران منطقه دو از سال 1388 تا کنون

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ شروع بکار

تاریخ اتمام

1

عبدالکریم

مقصودی

رمضان

1388/4/13

1389/7/11

2

مهران

ابراهیمی

قدرت

1389/7/11

1390/9/28

3

محمدرضا

حمزه پور

محمود

1390/9/28

1391/3/30

4

رضا

حیدری زاده

قنبر

1391/3/30

1392/1/26

5

عبدالحسین

دبیده

حسین

1392/1/26

1392/12/27

6

عبدالحسین

ارجمند

غلامعلی

1392/12/27

1394/6/18

7

افشین

مظهری

خسرو

1394/6/18

1395/6/21

8

مهدی

رنجبری

 فردان

1395/6/21

تا کنون